Mr.Johnson’s Residence at Anupuram, Kalpakkam.

Residence For Mr.Johnson at Anupuram, Kalpakkam.